Nota do dekretu Biskupa Tarnowskiego z 24 marca 2020 roku

W związku z zaleceniami KEP dla Kościoła w Polsce, Biskup Tarnowski w dniu dzisiejszym ( 25 III 2020r.) zatwierdził poniższe zalecenia uzupełniające Dekret z 24 marca 2020 roku:

„Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. W obecnej sytuacji – odpowiadając na apel władz państwowych – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach”.

 

OTO DEKRET KSIĘDZA BISKUPA ORDYNARIUSZA:

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE

 

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam:

 

 1. Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.
 2. Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.
 3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. (Telefony do naszej parafii: 14 6267533; do proboszcza 534646487; do ks. Emila: 601302117).
 4. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.
 5. Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.
 6. Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.
 7. Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.
 8. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
 9. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).
 10. W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.
 11. Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.
 12. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.
 13. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
 14. Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.

Powyższe zarządzenia proszę przyjąć w duchu troski o zdrowie zarówno wiernych świeckich, jak i duszpasterzy. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości szukając rozwiązań, które choć wydają się rygorystyczne, to jednak zapewnią nam bezpieczeństwo oraz pozwolą w przyszłości na swobodne sprawowanie posługi sakramentalnej.

W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż BISKUP TARNOWSKI

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE  NA V NIEDZIELĘ  WIELKIEGO POSTU 

  29 MARCA  2020 

 1. Przeżywamy piątą niedzielę Wielkiego Postu. Aż do odwołania, zgodnie z zarządzeniem państwowym i kościelnym, Msze św. będą odprawiane w obecności tylko 5 osób. Nie będzie Gorzkich Żalów. O godz.17.00 zostanie odprawiona Msza św. z niedzielnym kazaniem. Za tydzień będzie Niedziela Palmowa.
 2. Przez cały tydzień, w dni powszednie, przed Mszą św. wieczorną od 17.30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będziemy się modlić o ustanie zarazy koronawirusa. Na końcu adoracji śpiewamy błagalne suplikacje. W czasie adoracji istnieje możliwość spowiedzi świętej. Korzystajmy z tej możliwości, gdyż spowiedź przed Wielkanocą nie będzie odbywała się w dotychczasowej formie.
 3. W środę o godz. 17.30 nie będzie modlitwy różańcowej, a na końcu adoracji przed Mszą świętą wieczorną będzie Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 4. W I czwartek przed Mszą św. wieczorną od 17.30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będziemy się modlić o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Od 20.00 – 21.00 odbywa się adoracja w ciszy – z możliwością spowiedzi.
 5. W naszym kościele mamy relikwie krwi św. Jana Pawła II. Każdego drugiego dnia miesiąca będzie po Mszy św. wieczornej specjalne nabożeństwo ku czci naszego Wielkiego Rodaka i Papieża. Na pierwsze nabożeństwo zapraszamy w najbliższy czwartek, 2. 04. Niestety, w kościele może być tylko 5 osób.
 6. W I piątek nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną. Komunię można zanieść chorym tylko jako wiatyk w niebezpieczeństwie śmierci. Msze święte w tym dniu będą o godz. 7.00, 16.30 i 18.00. Pamiętamy, że w kościele może przebywać równocześnie tylko 5 osób! Spowiedź święta będzie od godz. 6.30 oraz od godz. 16.00. W piątek nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawianej wspólnie. Przez cały dzień będzie otwarty kościół i można indywidualnie odprawiać drogę krzyżową.
 7. W I sobotę po Mszy św. porannej o Niepokalanym Sercu NMP będzie pełne nabożeństwo – ale także tylko dla 5 osób! Po południu, od 14.00 będziemy spowiadać, ale do kościoła będą wpuszczane pojedyncze osoby, tak, żeby w kościele było tylko 5 osób.
 8. W ramach „Wielkanocnego Dzieła Caritas 2020 rozprowadzane są baranki i paschaliki wielkanocne. Najniższa ofiara to 6 zł. Można składać więcej, gdyż dochód przeznaczony jest na cele charytatywne. CARITAS rozprowadza także skarbonki wielkopostne, do których możemy składać ofiary z naszych wyrzeczeń wielkopostnych, przeznaczone na pomoc ludziom starszym. Skarbonki te przyniesiemy do kościoła w Wielką Sobotę.
 9. Biblioteka Parafialna nie będzie czynna do odwołania.
 10. Caritas Diecezjalna prosi o przekazywanie 1% podatku na cele realizowane przez nią i Fundację „Zdążyć z Pomocą”, pomagającej naszej Parafiance ADRIANIE.
 11. Prosimy o uczestnictwo w Mszach Świętych transmitowanych przez telewizję TRWAM, TVP 1, stacje radiowe oraz internet.
 12. Biskup Tarnowski, zgodnie z sugestią Rady Stałej KEP udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do odwołania.
 13. W liturgii bieżącego tygodnia wspominamy: w czwartek – św. Franciszka z Paoli, pustelnika; w sobotę – św. Izydora, bpa i dra Kośc. Obchodzącym, urodziny i rocznice składamy z serca płynące życzenia.
 14. Odwołane są rekolekcje parafialne i Droga Krzyżowa ulicami miasta.
 15. W obecnej sytuacji epidemii w Polsce i czas obowiązywania różnych obostrzeń nie będą organizowane żadne spotkania formacyjne oraz uroczystości związane z przystępowaniem dzieci po raz pierwszy do spowiedzi świętej i Eucharystii. Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany, uroczystości pierwszokomunijne nie będą organizowane. Jeżeli stan epidemii zostanie odwołany a dzieci powrócą do szkół, decyzja o organizacji uroczystości pierwszokomunijnych będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z proboszczem parafii. O tym, czy na początku maja będzie I Komunia św. powiadomimy w późniejszym terminie. Kuria Diecezjalna w Tarnowie informuje, że decyzje rodziców o przystąpieniu ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej poprzedzonej przystąpieniem do sakramentalnej spowiedzi świętej powinny być w każdym przypadku dyktowane dobrem dzieci oraz powagą sakramentów świętych, stąd usilnie prosimy, aby nie warunkować udziału w uroczystościach innymi względami (np. rezerwacją lokali itp.). Prosimy rodziców, aby podjęli z dziećmi indywidualną katechezę domową w oparciu o materiał wskazany przez Siostrę katechetkę i proboszcza.
 16. Rozprowadzamy także czasopisma „Niedziela” i ciekawe książki: „Kardynał Stefan Wyszyński”, która pomoże nam przygotować się do beatyfikacji tego Wielkiego Prymasa, a także Św. Józef i Święty Stanisław Kostka oraz modlitewnik „Ojczyznę naszą pobłogosław Panie”.
 17. Zarząd Fundacji Auxilium informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją mogą nam wszystkim bardzo dokuczać strach przed infekcją, izolacja, ograniczony kontakt z rodziną i przyjaciółmi, konieczność pracy i nauki w domu, niepewna sytuacja gospodarcza i ograniczony dostęp do praktyk religijnych. Wszystko to może powodować potrzebę wsparcia, o które w obecnej sytuacji jest trudniej niż dotychczas. Wobec tego, że nie możemy udzielać takiego wsparcia stacjonarnie, Fundacja „Auxilium” uruchamia specjalną linię telefoniczną, na której będzie można bezpłatnie uzyskać konsultację psychologiczną. Wierzymy, że nasze wieloletnie doświadczenie w poradnictwie psychologicznym przyczyni się choć odrobinę do zmniejszenia negatywnych konsekwencji kryzysu, który obecnie przeżywamy wszyscy. Nasi psychologowie będą czekać na Państwa od 30 marca (poniedziałek) w dni robocze od 16.00 do 20.00 pod numerem telefonu: 12 444 7922.

 

Prośmy dobrego Boga o Jego pomoc i błogosławieństwo. Po Mszy św. śpiewamy suplikacje.

Copyright © 2015 livecast.pl. wszelkie prawa zastrzeżone