KSIĄDZ PROBOSZCZ

Proboszcz 2

Ks. dr Zbigniew Krzyszowski,

urodzony 5 maja 1954 w Lesku. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Instytucie Teologicznym w Tarnowie w latach 1973 – 1980, przerwane służbą wojskową 1973-75 w Brzegu, wieńcząc je tytułem magistra teologii dogmatycznej na podstawie pracy „Teologia słowa Bożego w świetle polskiej posoborowej literatury teologicznej”. Następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii w Ropczycach (1980-1982) i Katedralnej w Tarnowie (1983-1984). Po 4 latach pracy w diecezji został skierowany na studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał stopień licencjata na podstawie pracy „Eklezjotwórcza rola słowa Bożego w świetle posoborowej literatury teologicznej” (1986). Po powrocie do diecezji był katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie (1990-1992), prowadząc równocześnie wykłady z teologii fundamentalnej i religiologii w Instytucie Katechetycznym w Tarnowie i Nowym Sączu. W 1991-92 był dyrektorem Caritas Diecezji Tarnowskiej. W 1992 uzyskawszy stopień doktora teologii w zakresie teologii fundamentalnej na podstawie rozprawy „Wiarygodność Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II” został zatrudniony w KUL w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego (do 28 lutego 2014 roku). W latach 1994-97 pełnił funkcję ojca duchownego w konwikcie księży studentów KUL. Z ramienia Rady Wydziału Teologii KUL – po podpisaniu umowy z Cerkwią Greckokatolicką – w latach 1993-2006 był koordynatorem studiów eksternistycznych dla studentów z Ukrainy i prowadził wykłady z teologii we Lwowie, Tarnopolu, Kołomyi i Łucku. Pod  jego kierunkiem obroniło tam prace magisterskie ok. 50 studentów. W latach 1994-2005 był współprowadzącym kolegium katechetyczne w Pile, gdzie pod jego kierunkiem przygotowało prace licencjackie kilkuset studentów-katechetów. Od 1997-99 wykładał zagadnienia teologiczne księżom i siostrom zakonnym na Słowacji.

Należał do grona organizatorów II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej Chrześcijaństwo jutra (18-21 IX 2001 w KUL). Specjalizował się w zakresie eklezjologii, religijnej funkcji języka i teologii kultury. Prowadził badania nad wiarygodnością współczesnego Kościoła. Zainteresowania naukowe ks. Krzyszowskiego oplecione są wokół problemów związanych z argumentacją na rzecz wiarygodności Objawienia Bożego, kulturotwórczej funkcji Kościoła, misjologii oraz ateizmu.

            Po powrocie do diecezji w 2014 roku został mianowany przez Księdza Biskupa Ordynariusza proboszczem w parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie (od 17 sierpnia), a także Wikariuszem Biskupim ds. zakonnych, a w październiku członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej.


KSIĄDZ WSPÓŁPRACOWNIK

x. MAtysik 001

Ks. mgr Emil Matysik

Ur. 25.01.1957 w Brzostku. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1982 roku w Tarnowie, z rąk Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Pracował jako wikariusz w parafii Ropczyce (1982- 1986), Stary Sącz (1986- 1990). Pełnił urząd proboszcza w Zdrochcu (1990- 1998), w Smęgorzowie (1998- 2009), w Olszynach k. Wojnicza (2009- 2014). W latach 1990- 2008 pełnił funkcje dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Radłów i w dekanacie Dąbrowa Tarnowska. W latach 1998- 2009 pełnił funkcje wizytatora katechetycznego w dekanacie Dąbrowa Tarnowska. Od 2014 roku pracuje w Parafii Św. Stanisława Kostki w Tarnowie.

Od jakiegoś czasu na naszej plebanii parafialnej mieszka również notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Ks. dr Marek Podgórski

Ks. dr Marek Podgórski
Ur. 20 października 1972 roku w Kolbuszowej. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 roku w Tarnowie, z rąk biskupa Józefa Życińskiego. Pracował jako wikariusz w parafiach: Mędrzechów (1996 – 1999), Ryglice (1999 – 2003) i Nowy Sącz – parafia Matki Bożej Niepokalanej (2003 – 2005). W roku 2006 ukończył podyplomowe studia archiwistyki kościelnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a w roku 2009 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu historii. Od 2007 roku notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i zastępca dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie. Od 2009 roku wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie. Od marca 2007 roku mieszka w parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie.

Copyright © 2015 livecast.pl. wszelkie prawa zastrzeżone